در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538

برنامه کلاس‌های آنلاین

هفته نوزدهم (۱۳ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش‌محاسباتی
استاد کرد محله
۱۱:۳۰ - ۱۰
هوش کلامی
استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
هفته بیستم (۲۰ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش طبیعی
استاد میراحسنی
۱۱:۳۰ - ۱۰
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
هفته نوزدهم (۱۳ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش‌محاسباتی
استاد کرد محله
۱۰ - ۱۱:۳۰
هوش کلامی
استاد قجری
۱۲ - ۱۳:۳۰
هفته بیستم (۲۰ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش طبیعی
استاد میراحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۲ - ۱۳:۳۰
هفته نوزدهم (۱۳ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
ریاضی
استاد مجاور
۹:۳۰ - ۸
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۵ - ۱۴:۱۵
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
علوم
استاد پوشنه/ استاد واحدی
۱۶:۴۵ - ۱۸:۱۵
قرآن
استاد یزدانی / استاد باجلان
۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هفته بیستم (۲۰ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۵ - ۱۴:۱۵
فارسی
استاد مومیوند
۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵
ریاضی
استاد مشیری‌ها/ استاد جانی/استاد جوادی
۱۶:۴۵ - ۱۸:۱۵
هوش محاسباتی/هوش منطقی
استاد کردمحله
۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هفته نوزدهم (۱۳ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
ریاضی
استاد مجاور
۸ - ۹:۳۰
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۴:۱۵ - ۱۵
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵
علوم
استاد واحدی/ استاد پوشنه
۱۶:۴۵ - ۱۸:۱۵
قرآن
استاد یزدانی / استاد باجلان
۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هفته بیستم (۲۰ بهمن ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۴:۱۵ - ۱۵
فارسی
استاد مومیوند
۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵
ریاضی
استاد مشیری‌ها/ استاد جانی/استاد جوادی
۱۶:۴۵ - ۱۸:۱۵
هوش محاسباتی/هوش منطقی
استاد کردمحله
۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هفته اول
ردیف
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
ششم
۱
هوش محاسباتی
استاد کرد محله
۱۱:۳۰ - ۱۰
۲
هوش کلامی
استاد دلاوری / استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
نهم
۳
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۵ - ۱۴:۱۵
۴
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
۵
قرآن
استاد یزدانی
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
۶
علوم
استاد پوشنه
۱۹:۳۰ - ۱۸