در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0

برنامه کلاس‌های آنلاین

هفته یازدهم (۱۷ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش‌محاسباتی
استاد کرد محله
۱۱:۳۰ - ۱۰
هوش کلامی
استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
هفته دوازدهم (۲۴ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش طبیعی
استاد میراحسنی
۱۱:۳۰ - ۱۰
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
هفته یازدهم (۱۷ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش‌محاسباتی
استاد کرد محله
۱۰ - ۱۱:۳۰
هوش کلامی
استاد قجری
۱۲ - ۱۳:۳۰
هفته دوازدهم (۲۴ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش طبیعی
استاد میراحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۲ - ۱۳:۳۰
هفته یازدهم (۱۷ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۵ - ۱۴:۱۵
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
قرآن
استاد یزدانی
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
علوم
استاد پوشنه/ استاد واحدی
۱۹:۳۰ - ۱۸
هفته دوازدهم (۲۴ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۵ - ۱۴:۱۵
هوش محاسباتی/هوش منطقی
استاد کردمحله
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
فارسی
استاد مومیوند
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
ریاضی
استاد مشیری‌ها/ استاد جانی/استاد جوادی
۱۹:۳۰ - ۱۸
هفته یازدهم (۱۷ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۴:۱۵ - ۱۵
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵
قرآن
استاد یزدانی
۱۶:۴۵ - ۱۷:۳۰
علوم
استاد واحدی/ استاد پوشنه
۱۸ - ۱۹:۳۰
هفته دوازدهم (۲۴ آذر ۱۴۰۱)
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۴:۱۵ - ۱۵
هوش محاسباتی/هوش منطقی
استاد کردمحله
۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵
فارسی
استاد مومیوند
۱۶:۴۵ - ۱۷:۳۰
ریاضی
استاد مشیری‌ها/ استاد جانی/استاد جوادی
۱۸ - ۱۹:۳۰
هفته اول
ردیف
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
ششم
۱
هوش محاسباتی
استاد کرد محله
۱۱:۳۰ - ۱۰
۲
هوش کلامی
استاد دلاوری / استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
نهم
۳
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۵ - ۱۴:۱۵
۴
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
۵
قرآن
استاد یزدانی
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
۶
علوم
استاد پوشنه
۱۹:۳۰ - ۱۸
هفته دوم
ردیف
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
ششم
۱
هوش طبیعی
استاد میراحسنی
۱۱:۳۰ - ۱۰
۲
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
نهم
۳
هوش تجسمی
استاد قجری
۱۵ - ۱۴:۱۵
۴
هوش محاسباتی/هوش منطقی
استاد کردمحله
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
۵
فارسی
استاد مومیوند
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
۶
ریاضی
استاد جانی/استاد جوادی
۱۹:۳۰ - ۱۸
ششم
ردیف
مبحث
نام استاد
ساعت برگزاری
هفته اول
۱
هوش محاسباتی
استاد کرد محله
۱۱:۳۰ - ۱۰
۲
هوش کلامی
استاد دلاوری / استاد قجری
۱۳:۳۰ - ۱۲
هفته دوم
۳
هوش کلامی
استاد دلاوری
۱۵ - ۱۴:۱۵
۴
مطالعات اجتماعی
استاد سروش
۱۶:۱۵ - ۱۵:۳۰
۵
قرآن
استاد یزدانی
۱۷:۳۰ - ۱۶:۴۵
۶
علوم
استاد پوشنه
۱۹:۳۰ - ۱۸