۱ / ۴

در کدام ماده اگر آب اضافه کرده و رقیقش کنیم خنثی نمی‌شود؟

۲ / ۴

الگوی صدم را بیابید.

..... ، ۱۹ ، ۱۲ ، ۷ ، ۴

۳ / ۴

کدام کلمه با کلمه‌های دیگر در یک گروه قرار نمی‌گیرد؟

۴ / ۴

جای خالی با کدام گزینه کامل می‌شود؟

امتیاز شما

۰%

برای پاسخ به آزمون باید وارد شوید.

برای پاسخ به آزمون باید وارد شوید.