۱ / ۴

حاصل عبارت زیر کدام است؟

۲ / ۴

کدام گزینه معادل مناسبی برای جمله یا عبارت داده شده نیست؟

کسانی را همراهی کردن برای خداحافظی

۳ / ۴

ساعت زیر را اگر نسبت به خط چین قرینه کنیم ، چه ساعتی را نشان می دهد ؟

۴ / ۴

در کدام گزینه ، فقط نیروی از نوع کشیدن اتفاق می افتد؟

امتیاز شما

۰%