میزان مطابقت کپسول های علمی پایه ششم با آزمون ۱۴۰۱
نام درس
تعداد سوال آزمون
تعداد تطابق
هوش محاسباتی و منطقی
۵۰
۴۸
هوش کلامی
۳۹
۳۷
هوش تجسمی
۳۰
۳۰
هوش طبیعی
۱
۱
درصد مطابقت با آزمون سمپاد ۱۴۰۱
٪ ۹۶/۶
میزان مطابقت کپسول های علمی پایه نهم با آزمون ۱۴۰۱
نام درس
تعداد سوال آزمون
تعداد تطابق
نام درس
تعداد سوال آزمون
تعداد تطابق
ریاضی
۱۰
۷
هوش محاسباتی
۴
۳
علوم
۱۰
۷
هوش کلامی
۲۳
۱۴
فارسی
۱۰
۶
هوش تجسمی
۲۱
۲۱
مطالعات اجتماعی
۱۰
۸
هوش منطقی
۲
۲
قرآن
۱۰
۸
درصد مطابقت با آزمون سمپاد ۱۴۰۱
۷۶٪

من کنارت هستم

به مدرسه آنلاین من کنارت هستم بپیوندید

دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش